Page Ranking Tool چگونه می توان زرتشتی شد؟ - زاگرس قلب ایران
X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

به خشنودی اهورامزدا
من، به هستی خداوند یکتا و پیام‌داری اشو زرتشت اسپنتمان بی‌گمانم.
من، دین بهی زرتشتی را برمی گزینم که بهترین راه زندگی را به من نشان می دهد.
اندیشه و گفتار و کردار نیک را می ستایم.
دین زرتشتی را می ستایم، که خواستار آزادگی و آشتی و از‌خود‌گذشتگی و پارسائی و یگانگی است
و دینی است که از همۀ دینهای کنونی و آینده بهتر و زیباتر است.
اهورامزدا، خداوند جان و خرد را، سپاسگزارم
و پیمان می‌بندم که بر دین نیک و پاک زرتشتی استوار بمانم.