Page Ranking Tool چگونه میشود زرتشتى بود (شد) ؟ - زاگرس قلب ایران
X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

این راهنمائى براى زرتشتى زادگان هم صادق است، ازینروست که در عنوان بالا از "بود" در کنار "شد" استفاده شده است
زرتشتیان در طول تاریخ پر نشیب و فراز ایران و شبه قاره هندوستان متحمل زجر و شکنجه و مصیبتهاى فراوانى بخصوص از خودیها شده اند که آنها را نسبت به غیر زرتشتیان بد بین کرده است و بسیار از اینکه افراد دیگر وارد دین آنها شده و بخواهند اصالت آداب و رسوم و نام نیک آنها را خدشه دار کنند نگرانند و از آنها چندان استقبال نمیکنند
بحث ما از به آئین زرتشتى در آمدن ، گرفتن کارت شناسائى زرتشتى و عضو شدن در انجمنى یا سازمانى نیست، بلکه بیشتر میخواهیم راهکار آموزش درست آئین و تمرین موارد لازم و اجراى تعالیم اشو زرتشت را نشان دهیم اعتقاد داریم که دین و اعتقاد چیزیست شخصى و خصوصى و هیچکس نه میتواند شما را به داشتن آن وادار کند یا شما را از داشتن آن منع کند
گرچه آئین زرتشت ریشه در ایران دارد، ولى تعالیم اشو زرتشت جهانى بوده و براى تمام مردم دنیاست
نظریات ارائه شده در اینجا صرفا" نظر ما میباشد و ممکن است که با فکر و سیاست انجمنها، سازمانها و تشکیلات مذهبى و قانونى زرتشتى مطابقت نداشته باشد درراستاى زرتشتى شدن و یا بودن ، چهار مسیر زیر را پیشنهاد میکنیم . اینها میتواند به موازات انجام گیرد و در هر قسمت نیز ترتیب خاصى نباید رعایت شود.

آگاهی از فلسفه و تعالیم اشو زرتشت

مطالعه و آموزش گاتها - تالیف موبد فیروز آذرگشسب
مطالعه و خواند ن اوستا- تالیف موبد رشید شهمردان
مطالعه کتاب مزدیسنا و حکومت - تالیف مهندس جلال الدین آشتیان

 

 

انسان نیک بودن

عمل به آنچه که در گاتها خواندید و بطور خلاصه پیروى از سه اصل اساسىاندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک

 

و اندیشه پیش از گفتار و کردار باید نیک باشد
نمونه هاى اندیشه نیک عبارتند از; نیت خوب، هدف درست و نوعدوستانه، بفکر شاد کردن دیگران بودن، بکارگیرى حد اکثر خرد و عشق در انجام کارها
احترام به پیروان سایر مذاهب و آئین ها
انجام مراسم شخصى طبق آئین زرتشتى ، مثل : سدره پوش   شدن، گواه گرفتن و غیره
آشنا شدن و بکارگیرى گاهنامه زرتشتیان براى مراسم
رفتن به زیارتگاها و نیایشگاه ها روزهاى ورهرام ایزد به شاه ورهرام ایزد رفتن و (نظائر آن
آشنا شدن با و اجراى آداب و رسوم جامعه زرتشتى از طریق شرکت در مراسم آنها، مسافرت به محلات زرتشتى نشین یزد ، کرمان و غیره

حفظ ، نگهدارى و ترویج زبان پارسى و بکارگیرى واژه هاى پارسى در نامگذاریها آشنا شدن ب گویش دری
آشنا شدن با پوشش سنتی زرتشتیان یزد و کرمان
پرهیز از خوردن گوشت در روزهاى ویژه
نبر